Aanmelding van nieuwe leden

Aspirant leden mogen vier keer gratis meetrainen, om hieraan mee te mogen doen voldoet het invullen van het digitaal aanvraagformulier voor de proeflessen. Hierna neemt de hoofdtrainster, Marieke Manning contact met je op, om door te nemen wanneer je het beste kunt komen. Na de vierde training volgt er overleg, en kun je je digitaal aanmelden als lid. De penningmeester informeert de TC en de trainers dat er een nieuw lid is. Startnummers voor wedstrijdzwemmers worden door de Sportlink verantwoordelijke bij de KNZB aangevraagd.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Dit kan per (digitaal) uitschrijfformulier, te downloaden van de website. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat de lidmaatschapsbeëindiging door de ouders moet worden onderschreven. Financiële gevolgen van het beëindigen van het lidmaatschap zijn als volgt: beëindiging vindt plaats per het eerstvolgende kwartaal. Indien gedurende een kwartaal het lidmaatschap wordt beëindigd, dan zal de penningmeester dat kwartaal nog in rekening brengen. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal één maand voor aanvang van het volgende kwartaal. Indien dit later gebeurt, zal contributie over het volgende kwartaal in rekening worden gebracht.

Clubkleding / Tenues

Zwemmers van NOVA mogen tijdens zwemwedstrijden hun eigen badkleding dragen. Er wordt geen gebruik (meer) gemaakt van clubbadpakken en -zwembroeken. Daarvoor zijn tenues in de plaats gekomen. Deze zijn beschikbaar gesteld door een sponsor en worden door de club uitgedeeld aan de leden. De leden dienen zorg te dragen voor de tenues en borg à €10,00 te betalen, die teruggevorderd kan worden, wanneer het tenue in goede staat wordt ingeleverd bij beëindiging van het lidmaatschap. De tenues worden beheerd en uitgegeven door de Technische Commissie.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. Alle (ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers van) leden worden hiervoor uitgenodigd. Indien nodig kan de ALV vaker bij elkaar worden geroepen om het dagelijks bestuur te adviseren.

De verschillende commissies binnen de vereniging doen tijdens de ALV verslag van hun taken gedurende het afgelopen jaar. Op deze wijze leggen zij verantwoording af aan de leden.

Belangrijkste punten op de agenda van de ALV zijn de bestuursverkiezing, de financiële verslaglegging en evaluatie van de gang van zaken rondom de zwemprestaties en de trainingen.

Lees meer...

Verkiezing van bestuursleden

Het dagelijks bestuur van Zwemvereniging NOVA bestaat uit een vijftal leden. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris zijn er twee algemene bestuursleden. Er is gekozen voor vijf bestuursleden, vanwege het oneven aantal dat bij eventuele stemming uitsluitsel kan geven. Indien nodig, kan gekozen worden het bestuur uit een ander aantal leden te laten bestaan. Dit met goedkeuring van de leden van de zwemvereniging, tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De bestuursleden nemen in principe voor vier jaar zitting in het bestuur. Wanneer binnen deze termijn blijkt dat het bestuurslid zijn taken niet (meer) kan vervullen, kan hij aanvragen het bestuur te verlaten. Een voorstel voor een nieuwe kandidaat mag daarbij gedaan worden. Pas bij het bijeen roepen van een nieuwe ALV kan een nieuw bestuur(slid) zitting nemen.

Zoeken